• 1010HUNT100K12H – áp dụng cho , bắt đầu từ: 12:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010HUNT100K12H hoàn 50% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 100K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 12:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010HUNT1000K – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 09:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010HUNT1000K giảm tối đa 1 triệu cho đơn hàng hợp lệ từ 5 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010HUNT100K0H – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 12:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010HUNT100K0H hoàn 50% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 100K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 12:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010GIAM70K0H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 09:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010GIAM70K0H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010GIAM70K21H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 21:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010GIAM70K21H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 21:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010GIAM70K9H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 09:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 12:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010GIAM70K9H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 09:00 – 10/10/2021 12:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010GIAM70K18H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 18:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 21:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010GIAM70K18H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 18:00 – 10/10/2021 21:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010GIAM70K15H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 15:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 18:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010GIAM70K15H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 15:00 – 10/10/2021 18:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010HOAN20K0H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 09:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010HOAN20K0H0 hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010GIAM70K12H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 12:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 15:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010GIAM70K12H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 12:00 – 10/10/2021 15:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MALL50K0H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 09:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MALL50K0H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 09:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MALL50K21H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 21:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MALL50K21H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 21:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MALL50K18H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 18:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 21:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MALL50K18H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 18:00 – 10/10/2021 21:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MALL50K9H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 09:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 12:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MALL50K9H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 09:00 – 10/10/2021 12:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MALL50K12H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 12:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 15:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MALL50K12H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 12:00 – 10/10/2021 15:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MALL50K15H0 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 15:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 18:00:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MALL50K15H0 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 15:00 – 10/10/2021 18:00. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010ELSALE1 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010ELSALE1 giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn hàng hợp lệ từ 3 triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010CBSALE – áp dụng cho SHOPEE, bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010ELSALE – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010ELSALE hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MDDEL50OO – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDEL50OO giảm 50% tối đa 1,745,000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010LIFESALE1 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010LIFESALE1 giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MDDEL50HW – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDEL50HW giảm 50% tối đa 6,290,000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010MDDLS50SH – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDLS50SH giảm 50% tối đa 259,500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010FMCGSALE1 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MDDFM50LA – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDFM50LA giảm 50% tối đa 362,500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010FASHIONSALE – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010FASHIONSALE hoàn 10% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010FASHIONSALE1 – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010FASHIONSALE1 giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MDDFM50BE – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDFM50BE giảm 50% tối đa 168,500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010MDDLS50CM – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDLS50CM giảm 50% tối đa 134,500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010MDDEL50AS – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDEL50AS giảm 50% tối đa 2,145,000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010MDDFA50SV – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDFA50SV giảm 50% tối đa 199,500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010MDDEL50BL – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDEL50BL giảm 50% tối đa 999,500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010MDDEL50VV – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDEL50VV giảm 50% tối đa 1,450,000 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010LIFESALE – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MDDFA50JK – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDFA50JK giảm 50% tối đa 199,500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • 1010FMCGSALE – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần
 • 1010MDDFM50SK – áp dụng cho , bắt đầu từ: 00:00:00, 10/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 10/10/2021. Chi tiết: Mã 1010MDDFM50SK giảm 50% tối đa 299,500 cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/10/2021 00:00 – 10/10/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
 • MOVICE – áp dụng cho MOVING PEACH Official Store, bắt đầu từ: 23:00:00, 3/10/2021, hạn sử dụng: 22:59:00, 9/10/2021. Chi tiết: Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 09-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
 • NNJX9562 – áp dụng cho nnjxdstore.vn, bắt đầu từ: 23:00:00, 9/9/2021, hạn sử dụng: 22:59:00, 30/11/2021. Chi tiết: Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫689.000. Áp dụng đến 30-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
 • NOMA1015 – áp dụng cho Youwatch, bắt đầu từ: 00:00:00, 1/10/2021, hạn sử dụng: 23:59:00, 31/10/2021. Chi tiết: Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
 • BOSTPHAM – áp dụng cho bostanten.vn, bắt đầu từ: 08:19:00, 17/9/2021, hạn sử dụng: 22:59:00, 30/11/2021. Chi tiết: Giảm ngay 20%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 30-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
 • JASM78 – áp dụng cho JASMIN NOIR Cửa hàng chính thứ, bắt đầu từ: 23:00:19, 31/8/2021, hạn sử dụng: 22:59:19, 30/11/2021. Chi tiết: Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
 • SFP-86671674 – áp dụng cho Pierreloues.vn, bắt đầu từ: 15:31:00, 14/7/2021, hạn sử dụng: 15:32:00, 18/10/2021. Chi tiết: Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫25.001. Áp dụng đến 18-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.